อัตราค่าบริการรถยนต์

ประเภทรถยนต์

อัตราค่าบริการ /เที่ยว (ราคาเริ่มต้น)

รถยนต์ 4 ล้อ

1,000.- บาท

 

พนักงานขนถ่ายสินค้า ***

400.- บาท /คน