ค่าบริการแบบเหมาวัน   เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง คิดค่าบริการ  1000 บาท

 สามารถจ่ายงานทั้ง กรุงเทพ และ ปริมณฑล  

หมายเหตุ :

- รับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 2,000 บาท/ครั้ง