บริษัท ของเราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีจำนวน ประมาณ 20,000 บาทต่อความเสียหายต่อครั้งราคานี้ไม่รวมค่าจอดรถและ VAT แต่ได้รวมค่าสวัสดิการและอื่น ๆ

พนักงานของเราได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรและในชุดฟอร์มพร้อมกระเป๋าเอกสาร

ในกรณีที่พนักงานลาหยุดเราจะจัดหาพนักงานทดแทนให้กับคุณลูกค้าทันที

ราคานี้ให้บริการเฉพาะที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น

 

มีพนักงานทดแทนทุกครั้งที่มีพนักขาด และ ลา 

 อัตราค่าบริการพนักงานรายเดือน

ขอบเขตการทำงาน

       อัตราค่าบริการ                                                                          

ทำงานจันทร์ - วันศุกร์

16,000.- 25,000 บาท

ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์

18,000.-29,000 บาท